Loading ....
Przedszkole nr 370 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 370 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Umińskiego 11
03-984 Warszawa
tel/fax: (22) 613 87 69
e-mail: przedszkole.nr.370@neostrada.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada Rodziców

 

 

Rada Rodziców:

 

1.  Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki stanowiącym reprezentację ogółu rodziców.

 

2.      Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki oraz zaspokajania potrzeb dzieci.

 

3.       Może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 

4.  Ma prawo wyrażać opinię na temat funkcjonowania placówki do organu prowadzącego przedszkole i sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.

 

5.   Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

 

6.     Opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego                i nauczyciela mianowanego.

 

7.       Może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela.

 

8.    Upoważnia dyrektora przedszkola do zawierania w jej imieniu umów na prowadzenie zajęć dodatkowych.

 

9.       Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.

 

10.   Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców    w wyborach tajnych – jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

 

11.   Rada Rodziców powinna liczyć 14 osób.

 

12.   Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

 

 Postanowienia ogólne:

 

1.    Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem przedszkola i z Radą Pedagogiczną; występuje          z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola.

a)      ustala się możliwość swobodnego działania wszystkich wymienionych organów
i podejmowanie przez nie decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych
w regulaminach,

b) jednocześnie zapewnia się wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach na spotkaniach organizowanych na wniosek każdego z nich.

 

2.    Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola.

 

3.    Spory miedzy organami przedszkola rozstrzygane są przez komisję pojednawczą.

a)   komisję pojednawczą powołuje dyrektor spośród członków Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w której skład wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, dwóch przedstawicieli Rady Rodziców i dyrektor jako jej przewodniczący, jeśli nie jest stroną w konflikcie,

b)  jeśli dyrektor jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce powoływany jest inny przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

c)       strony zwaśnione prezentują swoje stanowisko komisji pojednawczej,

d)      komisja ustala sposób głosowania odnośnie rozwiązania problemu,

e)    w razie braku porozumienia stanowisko zajmują przedstawiciele organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub obydwa te organy.

 

4.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci.

 

 

Pokaż informacje o artykule