Loading ....
Przedszkole nr 370 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 370 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Umińskiego 11
03-984 Warszawa
tel/fax: (22) 613 87 69
e-mail: przedszkole.nr.370@neostrada.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor

 

 

Dyrektor Przedszkola

 

1.       Dyrektor przedszkola jest wyłaniany w drodze konkursu przez organ prowadzący.

 

2.       Dyrektor przedszkola realizuje następujące zadania:

a)    kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

b)   zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym;

c)  sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne;

d)      sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem;

e)      inspiruje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnych
z potrzebami przedszkola;

f)       zapewnia nauczycielom warunki do prawidłowego przebiegu stażu;

g)     dokonuje oceny nauczycieli, a także nadaje stopień awansu  zawodowego nauczycielom stażystom na nauczyciela kontraktowego;

h)  uczestniczy w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia    awansu zawodowego nauczyciela,

i)        określa ramowy rozkład dnia w przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej,

j)        powiadamia z początkiem roku szkolnego odpowiednie szkoły podstawowe
o spełnianiu przez dzieci obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
w jego placówce,

k)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej; realizuje uchwały Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji,

l)        wstrzymuje wykonania wszelkich uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

m)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną; Dyrektor ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

n)      organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

o)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

3.   Dyrektor przedszkola może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy w przypadkach            określonych w Statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały            Rady  Pedagogicznej.

 

4.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli                       i  pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w sprawach pracowniczych                                     w szczególności dotyczących:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom przedszkola,

c)       występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 

5.       Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

6.       Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje wicedyrektor (nauczyciel tego przedszkola) wyznaczony przez niego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; Funkcja ta jest dodatkowo płatna. W okresie wakacyjnym zastępstwo może pełnić inny wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.

 

7.    Dyrektor dba o serdeczną i miłą atmosferę wśród pracowników oraz poszanowanie godności każdego z nich.

 


 

 

 

Pokaż informacje o artykule