Loading ....
Przedszkole nr 370 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 370 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Umińskiego 11
03-984 Warszawa
tel/fax: (22) 613 87 69
e-mail: przedszkole.nr.370@neostrada.pl
Strona główna => Władze i pracownicy => Pracownicy obsługi

W pionie pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnieni są: kierownik administracyjno – gospodarczy, starszy magazynier ds. żywienia, pomoce nauczyciela, woźne, kucharka, pomoce kucharki, dozorca. Do ich podstawowych zadań należy zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

Kierownik gospodarczy wykonuje prace związane z obsługą administracyjno – gospodarczą przedszkola:


a) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
b) kompleksowe zaopatrzenie przedszkola,
c) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, sprzętu i ogrodu przedszkolnego,
d) uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych
i w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
e) prowadzenie dokumentacji placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, faksów, telefonogramów, poczty internetowej, sporządzanie pism w sprawach placówki,
g) sprawowanie bezpośredniej kontroli nad dyscypliną pracy pracowników obsługi,
h) prowadzenie gospodarki finansowej wg kompetencji,
i) przyjmowanie odpłatności za przedszkole oraz innych wpłat zależnie od potrzeby,
j) obsługa kadrowa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
k) prowadzenie kancelarii przedszkola i archiwum,
l) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.

Starszy magazynier ds. żywienia obowiązany jest do:


a) nadzorowania sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dla dzieci i personelu,
b) sporządzania jadłospisu,
c) prowadzenia magazynu żywieniowego i dokumentacji magazynowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
d) zaopatrzenia przedszkola w żywność, dokonywanie zamówień zgodnie                              z obowiązującymi przepisami prawa,
e) stosowania się do zaleceń Sanepidu, wdrażanie „dobrej praktyki higienicznej”,
f) nadzoru prawidłowego wykonywania pracy przez pracowników pionu żywienia,
g) wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.

Kucharz obowiązany jest:


a) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
b) przyjmować produkty z magazynu i dbać o racjonalne ich zużycie,
c) prowadzić magazyn podręczny,
d) używać bezpiecznie powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,
e) brać udział w ustalaniu jadłospisów,
f) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola,
g) przestrzegać Regulaminu „dobrej praktyki higienicznej”,
h) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające
z organizacji pracy w placówce.

Pomoc kucharza
obowiązana jest:


a) pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
b) utrzymywać w czystości kuchnie, sprzęt, naczynia kuchenne i pomieszczenia magazynowe,
c) wykonywać zlecone czynności związane z zakupem, magazynowaniem
i dostosowaniem produktów,
d) wykonywać inne czynności polecone przez starszego referenta ds. żywności związane z prawidłowym funkcjonowaniem pionu żywienia i dyrektora placówki - wynikające    z organizacji pracy w przedszkolu,
e) przestrzegać przepisy sanitarne.

Woźna obowiązana jest :


a) utrzymywać w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece,
b) utrzymywać w czystości i stanie używalności powierzony jej sprzęt gospodarczy, meble, naczynia oraz odzież ochronną,
c) wykonywać drobne naprawy sprzętu , pościeli, ręczników itp.,
d) estetycznie rozdawać posiłki, zgodnie z normami i zasadami BHP.
e) myć naczynia po posiłkach zgodnie z przepisami sanitarnymi,
f) rozkładać i składać materace i pościel,
g) wykonywać prace pomocnicze przy myciu, ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
h) pomagać w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć plastycznych i innych wymagających udziału drugiej osoby,
i) uczestniczyć w spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci,
j) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

Dozorca obowiązany jest :


a) otwierać i zamykać przedszkole,
b) strzec mienia przedszkola,
c) utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece terenie,
d) pomagać w zakupach produktów żywnościowych,
e) wykonywać drobne naprawy sprzętu przedszkolnego, drobne remonty,
f) sprawować nadzór nad sprzętem w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym,
g) przestrzegać ściśle przepisów BHP i ppoż.
h) pielęgnować tereny zielone w ogrodzie przedszkolnym,
i) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające
z organizacji pracy przedszkola.

Woźna - szatniarka obowiązana jest:


a) przyjmować dzieci w szatni, pilnować, aby osoby obce nie wchodziły na teren przedszkola,
b) utrzymywać w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece,
c) strzec pozostawioną w szatni przedszkola odzież dzieci i personelu,
d) kontrolować odbiór dzieci z przedszkola przez upoważnione osoby,
e) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające
z organizacji pracy przedszkola.W grupach dzieci najmłodszych zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która pomaga
nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest :

a) wykonywać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci i inne czynności polecone przez nauczyciela danego oddziału,
b) pomagać nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier,
c) czynnie uczestniczyć w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczyciela,
d) dbać o właściwy stan i czystość zabawek, troszczyć się o estetykę i czystość sali
e) zastępować woźną oddziałową podczas jej nieobecności,
f) gruntownie sprzątać pomieszczenia podczas dyżurów wakacyjnych oraz
w okresie przedświątecznym,
g) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki.
Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych znajduje się w teczkach akt osobowych.


 

Pokaż informacje o artykule