Loading ....
Przedszkole nr 370 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 370 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Umińskiego 11
03-984 Warszawa
tel/fax: (22) 613 87 69
e-mail: przedszkole.nr.370@neostrada.pl
Strona główna => Władze i pracownicy => Nauczyciele

Nauczyciele:

1.  Lucyna Afeltowicz (nauczyciel kontraktowy) - nauczyciel rytmiki

2.  Edyta Borzęcka (nauczyciel mianowany)

3.  Agnieszka Gerhant - Lisiecka (nauczyciel stażysta)

4.  Anna Golec (nauczyciel mianowany)

5.  Aneta Gurtatowska (nauczyciel mianowany)

6.  Milena Huba (nauczyciel kontraktowy) - nauczyciel wspomagający

7.  Iwona Kaniewska (nauczyciel dyplomowany) - urlop zdrowotny

8.  Katarzyna Kazimierska - Mazuś (nauczyciel kontraktowy)

9.   Karolina Kisiołek (nauczyciel stażysta)

10.  Lena Kołtun (nauczyciel mianowany)

11.  Elżbieta Kosman (nauczyciel kontraktowy)

12.  Natalia Kostrzewa (nauczyciel stażysta)

13.  Grażyna Kuczbajska (nauczyciel dyplomowany) - dyrektor

14.  Jadwiga Kudybińska (nauczyciel mianowany) - wicedyrektor

15.  Monika Łażewska (nauczyciel stażysta)

16.  Monika Łysiak (nauczyciel dyplomowany)

17.  Małgorzata Mróz (nauczyciel mianowany)

18.  Beata Pacana (nauczyciel dyplomowany)

19.  Kamila Pałys (nauczyciel mianowany)

20.  Monika Pers (nauczyciel stażysta) - logopeda

21.  Magdalena Płuska (nauczyciel stażysta) - nauczyciel j. angielskiego

22.  Magdalena Poloczek (nauczyciel dyplomowany) - logopeda (urlop rodzicielski)

23.  Urszula Prysak (nauczyciel dyplomowany)

24.  Magdalena Przygoda (nauczyciel kontraktowy) - nauczyciel j. angielskiego

25.  Greta Rak (nauczyciel kontraktowy) - logopeda

26.  Edyta Romańska (nauczyciel kontraktowy)

27.  Aleksandra Siekowska (nauczyciel stażysta) - nauczyciel wspomagający

28.  Paulina Sławińska (nauczyciel mianowany)

29.  Beata Sobczak (nauczyciel dyplomowany)

30.  Danuta Sobczak - Kaczorek (nauczyciel dyplomowany)

31.  Anna Sołysiak (nauczyciel mianowany) - urlop rodzicielski

32.  Marcelina Szczygłowska (nauczyciel kontraktowy) - logopeda (urlop rodzicielski)

33.  Marzena Świontek - Brzezińska (nauczyciel kontraktowy)

34.  Małgorzata Wasilewska (nauczyciel kontraktowy)

35.  Izabela Wiktorowicz (nauczyciel dyplomowany)

36.  Lidia Zienkiewicz (nauczyciel dyplomowany) - psychologW przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych.
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników określa Statut Przedszkola.
Szczegółowe obowiązki nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, określa dyrektor,    przedstawiając je pracownikom na piśmie.

Personel pracujący w przedszkolu jest odpowiedzialny w swoim zakresie działania za życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci przebywających pod opieką przedszkola.


Zadania i obowiązki nauczycieli:

a) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka, jego zaciekawień
i predyspozycji,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, w tym prowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dzieci.
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod wychowania i nauczania,
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu, odpowiedzialność za dzieci poza terenem placówki – w czasie wycieczek, spacerów oraz w czasie pokonywania drogi na dodatkowe zajęcia organizowane poza placówką przedszkolną,
f) planowanie swojego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
g) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych,
h) troska o estetykę pomieszczeń przedszkolnych: sal, szatni i korytarza (dekoracje, tablice ogłoszeń dla rodziców),
i) rozpoznawanie oraz minimalizowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
j) realizacja zaleceń dyrektora, wicedyrektora i osób kontrolujących,
k) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień
i uchwał,
l) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym, rekreacyjno – sportowym,
m) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających
z bieżącej działalności placówki.

1. Nauczyciel w realizacji programu wychowania przedszkolnego ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

2. Nauczyciel zobowiązany jest dokumentować przebieg działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązany jest prowadzić:


a) dziennik zajęć,
b) miesięczne plany pracy,
c) arkusze obserwacji, (obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci),
d) diagnozę gotowości szkolnej dzieci,
e) dokumentację współpracy z rodzicami,
f) dokumentację własnych osiągnięć,
g) inną dokumentację wynikającą z bieżących potrzeb.

6.    Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony :
a) Dyrektora przedszkola,
b) Rady Pedagogicznej,
c) opiekuna  - konsultanta wyznaczonego do odbycia stażu,
d) doradcy metodycznego,
e) psychologa, logopedy,
f) instytucji oświatowych,
g) wyspecjalizowanych placówek oświatowych i instytucji naukowych.

7.    Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania     i edukacji dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale oraz uzyskiwania przez nich (i od nich) informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

8.    Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków.
Utrzymuje stały kontakt i współdziała z rodzicami dzieci w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, aby proces ten ujednolicić,
c) wspierania osiągnięć, uzdolnień i zainteresowań wychowanków, oraz łagodzenia trudności, jakie występują u dzieci,
d) włączania rodziców w działalność przedszkola.

9.    Przedszkole wspiera rodzinę w jej funkcjach opiekuńczo – wychowawczych
i uwzględnia oczekiwania edukacyjne rodziców.

10.    Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego i edukacyjnego na dziecko,  w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych domu i przedszkola.


Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta                   z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami).

W przedszkolu powołany jest zastępca dyrektora (wicedyrektor), który wspomaga w pracy dyrektora placówki, a w szczególności:

a) współsprawuje nadzór pedagogiczny,
b) organizuje posiedzenia rady pedagogicznej,
c) ustala zastępstwa za nieobecne nauczycielki,
d) sprawuje opiekę nad pomocami dydaktycznymi, uzupełnia je,
e) kontroluje frekwencję dzieci oraz zgodności w dziennikach z odpłatnością,
f) dba o akta osobowe pracowników pedagogicznych,
g) organizuje warunki dla studentek odbywających praktyki w przedszkolu,
h) gromadzi i uaktualnia oferty szkoleniowe dla nauczycielek,
i) koordynuje współpracę przedszkola ze szkołą podstawową,
j) potwierdza dokumenty przedszkola za zgodność z oryginałem,
k) zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności w placówce;
Zadania nauczyciela – logopedy:


a) badanie diagnostyczne dzieci kwalifikujące je do terapii logopedycznej,
b) systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi w formie pracy indywidualnej, zespołowej i grupowej,
c) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) prowadzenie doradztwa dla nauczycieli i rodziców,
e) współdziałanie z Radą Pedagogiczną w realizacji zadań statutowych przedszkola.

Zadania psychologa:

a) prowadzenie obserwacji, badań przesiewowych i diagnozowanie dzieci,
b) współpraca z nauczycielami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych u dzieci, zapobiegania zaburzeniom zachowania występujących
u wychowanków, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej i terapeutycznej,
c) współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych, kompensacyjno – korekcyjnych,
d) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) – prowadzenie doradztwa psychologicznego,
e) organizowanie warsztatów psychologicznych dla rodziców i nauczycieli,
f) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) pośredniczenie w kontaktach między placówką a poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pokaż informacje o artykule