Loading ....
Przedszkole nr 370 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 370 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Umińskiego 11
03-984 Warszawa
tel/fax: (22) 613 87 69
e-mail: przedszkole.nr.370@neostrada.pl

 

Przedmiot działania i kompetencje.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach z nią związanych, w szczególności w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym:
 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. Troska o zdrowie dzieci, ich rozwój oraz sprawność fizyczną; aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych;
 6. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 7. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 8. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 9. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

W/w cele są realizowane w formie edukacji zintegrowanej w ramach następujących obszarach edukacyjnych:
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń;
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, wzbogacanego programami własnymi , zatwierdzanymi w trybie przewidzianym przepisami prawa.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych placówki, a w szczególności:
 1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
 2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 3. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;
 4. Współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
 5. Zatrudnia specjalistów (psychologa, logopedę).
Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
 1. stymuluje rozwój dzieci;
 2. otacza dzieci opieką logopedyczno- psychologiczną;
 3. ułatwia kontakt z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
 4. przyzwyczaja do racjonalnego trybu życia;

W ramach posiadanych możliwości, przedszkole organizuje i udziela wychowankom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez:
 • diagnozowanie środowiska wychowanków;
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb każdego dziecka i umożliwianie ich zaspokajania;
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;
 • wspieranie dziecka uzdolnionego i wspieranie dziecka z trudnościami;
 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród przedszkolaków, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) dziecka;
 • wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i dostosowywanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka oraz wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;


 
 

Pokaż informacje o artykule