Loading ....
Przedszkole nr 370 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 370 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Umińskiego 11
03-984 Warszawa
tel/fax: (22) 613 87 69
e-mail: przedszkole.nr.370@neostrada.pl

 

Organizacja przedszkola.

Statut Przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem § 5 – 10.

 

§ 5

 

1.       Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 329 miejsc.

 

2.       Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 

3.       Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać liczby 25.

 

4.      Liczbę personelu pracującego w placówce określa arkusz organizacji  przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

5.       Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.

 

6.       Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci  w ogrodzie.

 

7.      Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, których organizację dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

 

§ 6

 

1.       Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. 

a)      nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród dostępnych na rynku lub innego autora – nauczyciela,

b)      opracowuje program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami,

c)       wybiera program innego autora wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, wraz z ich uzasadnieniem,

d)      wybrany program wychowania przedszkolnego nauczyciel przedstawia dyrektorowi.,

e)      dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego,

f)       dopuszczone do użytku programy tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego w placówce.

 

2.       Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.

 

3.       Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, poza godzinami realizacji podstawy programowej.

4.      Zajęcia dodatkowe w miarę możliwości organizacyjnych prowadzą nieodpłatnie nauczycielki zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej     i rytmiki prowadzone są odpłatnie przez firmy zewnętrzne.

5.       Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe podejmuje działania zapobiegające dyskryminacji dzieci z rodzin znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej, które wyrażają chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.

6.    Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci; wszystkie ustalenia organizacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dodatkowych przygotowuje Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców.

7.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

dzieci w wieku 3 – 4 lata około 15 min

dzieci w wieku 5 – 6 lat  około  30 min

 

5.       Na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) przedszkole organizuje naukę religii dla dzieci.

 

8.    Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 

§ 7

 

      Przedszkole jest 14-oddziałowe.

 

§ 8

 

1.       Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany (według zasad Biura Edukacji) przez Dyrektora                             i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

 

2.       W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :

a)      dzienny czas pracy przedszkola;

b)      czas pracy poszczególnych oddziałów;

c)       liczbę pracowników pedagogicznych przedszkola z wyszczególnieniem ich wykształcenia     i stopnia awansu zawodowego, liczbę pracowników obsługi oraz stanowisk kierowniczych;

d)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

e)      czas realizacji podstawy programowej ustalony przez organ prowadzący.

 

 

§ 9

 

1.       Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny  oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów):

a)      Godziny posiłków:

  8:30     9:00            Przygotowanie do śniadania i śniadanie

12:00 –  12:40            Przygotowanie do obiadu i obiad

14:30 –  15:00            Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek

b)      Organizacja grupy:

·         czynności samoobsługowe,

·         indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, działania edukacyjne dla dzieci z deficytami, z dziećmi zdolnymi,

·         stymulowanie twórczej aktywności dzieci – pedagogika swobodnego rozwoju,

·         prowadzenie zabaw ruchowych.

c)       Realizacja zadań edukacyjnych zaplanowanych i realizowanych przez  nauczycieli poszczególnych grup wiekowych. Ruch i rekreacja na powietrzu.

d)      Czas relaksu według potrzeb dzieci. Rozluźnienie i wyciszanie dzieci za pomocą: odpoczynek na leżakach, terapia baśnią, czytanie, opowiadanie   przez nauczyciela, elementy muzykoterapii,  słuchanie   utworów muzycznych, itp.        

e)      Zestaw zabaw ruchowych w sali lub w ogrodzie,

f)       Zajęcia dodatkowe,

g)      Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka,

h)      Organizowanie sytuacji w celu rozbudzania zainteresowań dziecka.

 

2.       Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości rozwojowych i zainteresowań dzieci. Szczegółowe rozkłady dnia zawarte są w dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów.

 

3.       W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia starszych przedszkolaków zaleca się następujące proporcje organizowania dziecięcego czasu w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym:

a)      co najmniej jedna piątą pobytu dziecka w przedszkolu trzeba przeznaczyć na zabawę dowolną, przy niewielkim udziale nauczyciela,

b)      co najmniej jedna piątą czasu przedszkolnego dzieci spędzają w  ogrodzie, na boisku, w parku itp., organizowane mają być tam zajęcia  sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze itd.,

c)       najwyżej jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d)      nauczyciel może dowolnie zagospodarować pozostały czas – dwie piąte pobytu dziecka     w przedszkolu, w tej części czasu mieszają się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne,

e)      odnośnie  trzyletnich przedszkolaków zaleca się, aby co najmniej jedną czwartą czasu dzieci spędzały bawiąc się w ogrodzie, w parku, na łące, itp.

 

4.       Dzieciom przebywającym w przedszkolu dłużej lub krócej niż 5 godzin, należy proporcjonalnie określić czas przeznaczony na organizację dziecięcych aktywności.

 

§ 10

 

1.       Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej.

 

2.       Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola trwa od godz. 6.30 do 17.00.

 

3.       Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego prowadzona jest
w godzinach 8.00 – 13.00.

 

4.       W godzinach 6.30 – 8.00 oraz 16.00 – 17.00 działają oddziały łączone, co wynika
z pensum poszczególnych nauczycieli. Łączenie i dzielenie grup funkcjonuje także w sytuacji dużej absencji chorobowej nauczycieli lub dzieci.

 

5.       Dniami wolnymi w przedszkolu są dni ustawowo wolne od pracy.

 


Szczegółowe przepisy dotyczące odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu zawiera Statut Przedszkola (Uchwała Nr 7/2012/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 370 z dnia 14. 09. 2012 r.)

 

 

 

Pokaż informacje o artykule